Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych Nieruchomości
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Ochrona środowiska
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Podziały nieruchomości Geodezja
Potwierdzanie umów dzierżawy Geodezja
Procedura przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – KROK PO KROKU Wodociagi, kanalizacja
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia. Ochrona środowiska
Rozgraniczenie nieruchomosci Geodezja
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie testamentu urzędowego Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu Ochrona środowiska
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej Wodociagi, kanalizacja
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach lib dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Działalność gospodarcza
Wniosek o zawarcie umowy najmu - zamianę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy. Nieruchomości
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. Wodociagi, kanalizacja
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona środowiska
Wydanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Ochrona środowiska
Wydanie zapewnienia o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej Wodociagi, kanalizacja
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Działalność gospodarcza
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ogólne sprawy urzędowe
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie pobytu stałego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Geodezja