Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

WERSJA ON -LINE - kliknij tutaj

FORMULARZ do pobrania wersja edytowalna

FORMULARZ do pobrania wersja pdf 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2023 roku weszły
w życie zmienione przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku Prawo wodne oraz ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297).

Przywołane powyżej akty prawne w szczególności ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wprowadza rozszerzony zakres prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków przez gminę.

Z uwagi na powyższe Mieszkańcy, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia formularza zgłoszeniowego.

Druki formularza zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska a także na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w pod linkiem https://eboi.nowaslupia.pl/karty-uslug/pokaz/40/zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych--i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
a także w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Staszica 18 lub za pośrednictwem poczty (Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ulica Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia).

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z oczyszczalni, powinny to uczynić niezwłocznie.

Załącznik - formularz

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone formularze zgłoszenia.

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Niniejszy formularz zgłoszeniowy służy dla celów aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę Nowa Słupia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych; gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
 3. Zgodnie z § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia będącego załącznikiem do uchwały nr LXVIII/91/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi
  z dnia 30 listopada 2022 r. ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał oraz przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania, korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w formie umowy oraz dowodu opłaty za wykonanie takiej usługi.
 5. Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę przestrzegania przepisów ustawy sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
 6. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi będą przeprowadzali kontrolę zbiorników bezodpływowych podczas której sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.