Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości gminnych (budynku lub gruntu) z podaniem: oznaczenia i położenia nieruchomości, jej powierzchni oraz okresu, na jaki ma być zawarta umowa oraz w przypadku dzierżawy/najmu części nieruchomości zaznaczenie na mapie lub szkicu wnioskowanej części nieruchomości. We wniosku koniecznie należy wskazać cel, na jaki nieruchomość gminna ma zostać przekazana – na jaki cel będzie ona wykorzystywana.

Wzór wniosku do pobrania  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 21.

Załączniki:

 1. Opcjonalnie mapa lub szkic precyzujący przedmiot umowy – w przypadku dzierżawy/najmu części nieruchomości.

Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  przy wniosku o dzierżawę/najem lub w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 21. -

Klauzula informacyjna (dzierżawa/najem)

Klauzula informacyjna dzierżawa/najem - przetarg

Wniosek o zwrot wadium

Oświadczenie do przetargu (dzierżawa/najem)

Pełnomocnictwo do przetargu (dzierżawa/najem)


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

ul. Rynek nr 15, 26-006 Nowa Słupia,

Pokój nr 21 (I piętro), tel.: (41) 317-87-41

 


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.

Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Odpowiedź na wniosek do 30 dni.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie oddania w dzierżawę/najem nieruchomości.

W przypadku zawarcia umowy po raz pierwszy na okres do 3 miesięcy czas oczekiwania do 30 dni.

W przypadku dzierżawy/najmu nieruchomości po raz pierwszy na okres do 3 lat, czas załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesięcy. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy. Podobny czas załatwienia sprawy dotyczy wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy/najmu oraz uzyskania ewentualnej zgody Rady Miejskiej na zawarcie kolejnej umowy.

W przypadku dzierżawy/najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, czas załatwienia wniosku wynosi ok. 5 miesięcy, z zastrzeżeniem, że nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata są oddawane w dzierżawę/najem w trybie przetargowym, chyba, że Rada Miejska wyrazi zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy.


Podstawa prawna

 1. Art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, ust. 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
 2. Art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)
 4. Uchwała nr VIII/29/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowa Słupia (publikacja w Dzienniku Urzędowym woj. świętokrzyskiego w dniu 26.03.2019 r. poz. 1431)

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Słupia i będących w jej władaniu (posiadaniu) – z późniejszymi zmianami


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek wraz z załącznikami składa się w sekretariacie pokój nr 10 (I piętro).

O gotowości podpisania umowy dzierżawy/najmu Wnioskodawca jest informowany telefonicznie.