Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A).

Deklaracja - wzór

Załącznik do Deklaracji - wzór

2. Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu – w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu.

3. Kopia faktury w przypadku sprzedaży potwierdzona przez Wydział komunikacji.

4. Kserokopia dowodu rejestracyjnego


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia; Referat  podatkowy, I piętro, pokój nr 8, Tel. (41) 31-78-700, nr wew. 38

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.00

środa 7.30-17.30

e-mail: koncesje@nowaslupia.pl


Opłaty

-Uchwała Nr LXVIII/84/22 Rady Miejskiej w  Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Termin i sposób realizacji

I. Deklaracje należy składać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego.
Podatek płatny jest w dwóch ratach: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września

 

W przypadku powstania bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku należy złożyć deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia w/w okoliczności.

 

II.

Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września roku podatkowego  podatek płatny jest w dwóch ratach w terminach:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego- I rata

- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata

 

Po dniu 1 września

- płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Jeśli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego podatek za dany rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

 Obowiązek podatkowy powstaje z 1 dniem miesiąca po miesiącu, w którym:

- środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP

- środek transportowy został nabyty ( jeśli nabyto już zarejestrowany pojazd)

- środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

-środek transportowy został wyrejestrowany lub wyłączony czasowo z ruchu,

-upłynął czas na jaki pojazd powierzono.

 

Podatek należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy Nowa Słupia o numerze:

46 8507 0004 2007 7006 0381 0021


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2023 poz. 70).
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 poz. 2651)

-Uchwała Nr LXVIII/84/22 Rady Miejskiej w  Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Tryb odwoławczy

Od decyzji określającej wysokość podatku od środka transportowego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Słupia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t i poniżej 12 t

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

3. ciągniki siodłowe, balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t

4.ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t.

5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą.

7. autobusy

 

 

Zwolnieniu podlegają środki transportowe:

-pod warunkiem wzajemności

-stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

-pojazdy zabytkowe

 

(jeśli  pojazd podlega ustawowemu zwolnieniu, właściciel pojazdu również w takim przypadku zobowiązany jest do złożenia deklaracji od środków transportowych na dany rok podatkowy)