Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Rozgraniczenie nieruchomosci

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rozgraniczenie.Wniosek o rozgraniczenie
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia.
 3. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki z granic podlegających rozgraniczeniu.

Wraz ze złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na  przy wniosku o rozgraniczenie lub w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 oraz podpisać i dołączyć podpisaną klauzulę do wniosku.

Klauzula informacyjna


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

ul. Rynek nr 15, 26-006 Nowa Słupia,

pok. 21 (I piętro), tel.: (41) 317-87-41

 


Opłaty

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej – 10 zł.

Rozgraniczenie podlega opłacie związanej z kosztami postępowania administracyjnego (wynagrodzenie geodety, wydatki na sporządzenie map i innych dokumentów oraz znaków granicznych i na przeprowadzenie dowodów w toku postępowania rozgraniczeniowego), które zostaną ustalone po zakończeniu postępowania.

Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania do 14 dni od dnia ustalenia stanu faktycznego i prawnego umożliwiającego wszczęcie postępowania.
 2. Decyzja do 30 dni od skompletowania dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę wydania decyzji.

Podstawa prawna

Art. 29-39 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r., nr 45, poz. 453).


Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od decyzji o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty jej doręczenia stronom w przypadku nie wniesienia odwołania przez strony postępowania, a w przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony - z dniem dostarczenia tut. organowi ostatniego oświadczenia.
 2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w sekretariacie pokój nr 10 (I piętro).

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.