Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy wod-kan

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie/zmianę umowy.
 2. Dokument poświadczający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, ewentualnie aktualny nakaz płatniczy podatku od nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości).

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą przy ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 15

Jacek Brożyna, pok. 15 (II piętro), tel.: (41) 363 03 73


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Nowa Słupia uchwalony Uchwałą Nr XLVI/65/21Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 8 września 2021 r.

Tryb odwoławczy

 Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.