Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

-Wypełniony formularz wniosku.

Wniosek

klauzula informacyjna

-Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

-Kopia mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać - odległość nie mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem.

-Charakterystyka inwestycji obejmująca:

Określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby także sposobu unieszkodliwiania odpadów.

Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.

Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych opisujących jej wpływ na środowisko.

-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

-Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

ul. Rynek Nr 15

Pokój nr 21


Opłaty

56  zł - od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wniosku o wydanie decyzji dotyczącej wyłącznie właściciela nieruchomości,

598 zł - w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (opłata skarbowa nie dotyczy właściciela bądź użytkownika wieczystego terenu objętego inwestycją),

17 zł  - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Opłat można dokonać w Banku Spółdzielczym w Nowej Słupi.


Termin i sposób realizacji

W terminie do 4 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy bądź decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

65 dni – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz przepisy szczególne.


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

25- 516 Kielce


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Informacje można uzyskać również telefonicznie – 41 31 78 741.