Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie retencja


Dodatkowe informacje, uwagi

informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z poźn. zm), wprowadzającą istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji. 

Art. 269 ust. 1 pkt 1 stawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za te usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 552 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b ustawy Prawo wodne ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r., następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Podmioty obowiązane do panoszenia opłat za usługi wodne obowiązane są składać oświadczenia, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Burmistrzowi Miasta i Gminy, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8 w terminie 30 od dnia w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Zgodnie z art. 272 ust. 10 i ust 25 cytowanej ustawy Prawo wodne Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia co kwartał dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Słupia, a także w formie papierowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26- 006 Nowa Słupia.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, a następnie:
Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy  Nowa Słupia 46 8507 0004 2007 7006 0381 0021 BS Ostrowiec Św. O/Nowa Słupia
z dopiskiem opłata retencyjna.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wódy Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.