Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wniosek o zawarcie umowy najmu - zamianę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany kompletny wniosek o zawarcie umowy najmu/zamianę lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu Gminy należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy.  

Wniosek

Klauzula informacyjna

Do wniosku należy załączyć:

 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego wnioskodawcy, jego   małżonka lub osoby pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o meldunku na pobyt stały na terenie Gminy Nowa Słupia przez okres nie krótszy niż 5 lat,

2. Wypełniony kompletny wniosek podlega weryfikacji pracownika merytorycznego i kwalifikowanie do przydziału lokalu mieszkalnego odbywa się z udziałem i pod kontrolą Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów następuje odmowa umieszczenia wnioskodawcy na liście osób oczekujących na przydział lokalu.

4. W razie potrzeby wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, po uzupełnieniu braków kompletny wniosek wpisywany jest na listę.

5. Wnioskodawcy zobowiązani są do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy dane zawarte w nim zmieniły się, jeśli zmiana ta może mieć wpływ na sposób rozpatrzenia wniosku.

6. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o uzupełnieniu wniosku, wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 13


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Zależny od ilości wolnych lokali mieszkalnych.


Podstawa prawna

1.Uchwała Nr LIII/16/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 16 marca 2022r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Słupia,

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Za dochód uważa się wysokość uprawniającą do przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku osoby ubiegającej się o lokalu komunalny. Umowa najmu lokalu socjalnego zawarta może być gdy osoba nie osiąga więcej niż 80% tego dochodu w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym. Dochód ustala się po wykazaniu dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu przysługuje osobom które:

 • spełniają warunki dochodowe,
 • zajmują lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w budynku wymagającym opróżnienia z uwagi na przeznaczenie lokalu lub budynku do rozbiórki, remontu, modernizacji lub sprzedaży,
 • utraciły lokal w skutek klęski żywiołowej lub zamieszkują w budynku, którego stan techniczny stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia, co zostało potwierdzone przez właściwy organ,
 • opuściły Dom Dziecka, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo- wychowawczą w wyniku uzyskania pełnoletności i nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego,
 • w obecnym miejscu przebywania borykają się z problemami życiowymi i rodzinnymi,
 • posiadają prawo do lokalu socjalnego lub komunalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sadowego,
 • są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy przez okres nie krótszy niż 5 lat,

nie posiadają tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego.