Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wydanie zapewnienia o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa określająca usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci: wodociągowej/kanalizacyjnej (skala mapy w zakresie 1:500 lub 1:1000).

Wniosek - do pobrania


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą przy ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 13,15

Jacek Brożyna, pok. 15 (II piętro), tel.: (41) 363 03 73,

Ewa Halik, pok. 13
(II piętro), tel.(41) 31 77 622


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.


Termin i sposób realizacji

21 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku


Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.