Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Wniosek

Oświadczenie wymagania

Oświadczenie odpady

- Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą  oraz że podmiot spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- Oświadczenie o spełnieniu wymagań na prowadzenia działalności z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Nowej Słupi z siedzibą przy ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia

Justyna Górecka, pok. nr 14, tel. 41 363-03-72


Opłaty

50zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej


Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. W takiej sytuacji termin dokonania wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Po dokonaniu wpisu do rejestru wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.


Podstawa prawna

 - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.