Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Procedura przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – KROK PO KROKU

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

KROK 1

Najpierw wypełniamy:  Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Wniosek do pobrania

Do wniosku należy załączyć;

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
  • Odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców).
  • Podpisaną klauzulę informacyjną administratora danych osobowych.

 

Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Staszica 18 pok. nr 13 lub 15. Na podstawie złożonego wniosku zostaną wystawione warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 

KROK 2

Na podstawie niniejszych warunków należy sporządzić plan sytuacyjny na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
o którym mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane, zwany dalej „planem sytuacyjnym”.

W przypadku budynku w trakcie budowy wykonujemy projekt techniczny.

 

KROK 3

Uzgadniamy w/w plan (projekt) w RGKiOŚ.

KROK 4

Po uzgodnieniu planu sytuacyjnego (projektu) należy zgłosić do RGKiOŚ (pisemnie) rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Przyłącze może wykonać wyłącznie osoba (firma) posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania instalacji sanitarnych. Wykonane przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru w RGKiOŚ. Pracownik w/w referatu sporządzi na miejscu protokół odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.

WNIOSEK O WYKONANIE ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO- KANALIZACYJNEGO

KROK 5

Podpisujemy umowę na odbiór ścieków w RGKiOŚ.

 


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Staszica 18 pok. nr 13 lub 15.