Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy sytuacyjnej (z wyrysowanym przebiegiem projektowanego przyłącza).

Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą przy ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 13,15

Jacek Brożyna, pok. 15 (II piętro), tel.: (41) 363 03 73 ,

Ewa Halik, pok. 13 (II piętro), tel.(41) 31 77 622


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.


Termin i sposób realizacji

21 dni – od dnia złożenia wniosku – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

45 dni od dnia złożenia wniosku – w pozostałych przypadkach.


Podstawa prawna

 1. Art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Nowa Słupia uchwalony Uchwałą Nr XLVI/65/21Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 8 września 2021 r.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 Rozstrzygnięcie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, następuję przez organ regulacyjny. Organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.