Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Sporządzenie testamentu urzędowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie testamentu alograficznego, dowód osobisty spadkobiercy, dowody osobiste świadków.

Klauzula informacyjna


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia


Opłaty

22 zł za sporządzenie testamentu.

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Nowa Słupia nr:  

46 8507 0004 2007 7006 0381 0021


Termin i sposób realizacji

W dniu stawienia się spadkodawcy i świadków (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu alograficznego.


Podstawa prawna

art. 951 §1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459).


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje. Zagadnienia sporządzenie testamentów, ich zmiany, odwoływania i unieważnianie regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Testament alograficzny nie może być sporządzany przez osoby głuche i nieme. Świadkiem nie może być osoba, niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnia lub ubezwłasnowolniona) niewidoma, głucha lub niema, nie mogąca czytać i pisać, nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swoje oświadczenie oraz skazana za fałszywe zeznania. Nie może być to również osoba dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci I i II stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.