Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Wydanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zmiana stanu wody na gruncie - formularz

 1. Wypełniony i podpisany wniosek właściciela gruntu.
 2. Wymagane dokumenty, tj.:

a) numery działek, ma których dochodzi do szkód oraz działek, na których dochodzi do szkód  oraz działek, na których zaistniała zmiana stanu wody na gruncie powoduje szkody,

b) opis w jaki sposób doszło do zmiany stanu wody na gruncie,

c) data, kiedy właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt,

d) udokumentowanie powstałych szkód na gruncie,

e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Komórka organizacyjna

 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą przy ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 13

Ewa Halik, pok. 13
(II piętro), tel.( 41) 31 77 622

 


Opłaty

Usługa  podlega opłacie skarbowej – 10 zł za wydanie decyzji.

W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku o wydanie decyzji.


Termin i sposób realizacji

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa – do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce odbioru decyzji:

 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą przy, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, Pokój nr 13


Podstawa prawna

 1. – art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm)
 2. część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.,  o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021. poz. 1923),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2022 poz. 2000).


Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.