Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Podziały nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych wniosek o podział wraz z danym adresowymi. Dla podziałów dokonywanych na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy dołączyć załączniki nr 1-3 (ewentualnie nr 5) z etapu I oraz załączniki z etapu II.

Wniosek o podział nieruchomości

Oświadczenie o księdze wieczystej

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (decyzja zmieniająca)

Klauzula informacyjna

Załączniki:

I etap - uzyskanie opinii (postanowienie)

 1. Tytuł prawny do nieruchomości, a w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej. Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw).
 2. Wypis z katastru nieruchomości (z ewidencji gruntów i budynków).
 3. Kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej).
 4. Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli taka została wydana przed dniem złożenia wniosku (prawomocna decyzja).
 5. Mapa z wstępny projektem podziału na kopii mapy zasadniczej – w liczbie egz. równej liczbie stron postępowania + 2 egz. dla organów.
 6. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

II etap – uzyskanie decyzji

 1. Protokół z czynności przyjęciu granic.
 2. Mapa z projektem podziału – w liczbie egz. równej liczbie stron postępowania + 2 egz. dla organów.
 3. Wykaz zmian gruntowych – w liczbie egz. równej liczbie stron postępowania + 2 egz. dla organów.
 4. Wykaz synchronizacyjny* – w liczbie egz. równej liczbie stron postępowania + 2 egz. dla organów.
 5. Dokumenty z etapu II muszą posiadać klauzulę o przyjęciu ich do państwowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Załączniki z etapu II nr 2-4 należy złożyć w tylu egzemplarzach ile jest stron postępowania + 2 egzemplarze dla organów administracji.

Wraz ze złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną  przy wniosku o podział nieruchomości lub w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 21 oraz podpisać i dołączyć podpisaną klauzulę do wniosku.

*wykaz synchronizacyjny dołącza się, jeśli oznaczenie nieruchomości lub jej powierzchnia w katastrze nieruchomości jest inna niż w księdze wieczystej lub innych dokumentach.


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi

ul. Rynek nr 15, 26-006 Nowa Słupia,

Diana Jop, pok. 21 (I piętro), tel.: (41) 317-87-41

 


Opłaty

Usługa nie podlega opłacie skarbowej.

Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. W postępowaniu dwuetapowym organ wydaje postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału. Sprawę załatwia się ostatecznie w trybie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

1. Art. 92-100 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)


Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty jej doręczenia stronom w przypadku nie wniesienia odwołania przez strony postępowania, a w przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony - z dniem dostarczenia tut. organowi ostatniego oświadczenia.
 2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w sekretariacie pokój nr 10 (I piętro).

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.