Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miasto i Gmina Nowa Słupia

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek

Formularz informacji

wzór oświadczenia o braku naruszeń w czasie epidemii

wzór oświadczenia o nieotrzymani pomocy

wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy

wzór oświadczenia rzemieślinka

Klauzula informacyjna

 1. Wypełniony wniosek.
 2. dokumenty potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w konkretnym zawodzie (kopie świadectw, dyplomów);
 3. w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy - zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcę;
 4.  kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 5. kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;
 6.  kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
 7.  oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem;
 8.  wszystkie zaświadczenia de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 10. oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika;
 11. oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii);
 12. inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy  do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa:

Urząd Miasta i Gminy  w Nowej Słupi ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia, pokój Nr 20 tel. 41 31 78 768


Opłaty

Nie podlega opłacie


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania


Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy  Nowa Słupia w terminie 14 dni od daty doręczanie decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce odbioru: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia pokój Nr 20